Terug

Huurovereenkomst via mail verlengd bindend?

Beste,

 

Ik ben een student met een huurcontract dat jaarlijks verlengd wordt. Begin juli bevestigde ik via mail:

 

'Blijf je volgend academiejaar nog een jaartje op kot ?

 

'Ik wil volgend jaar inderdaad nog een jaar op kot blijven! '

 

Ondertussen is mijn intentie echter veranderd wegens een groot  aantal redenen. Is deze 'mondelinge' bevestiging echter bindend? Mijn huidig contract vervalt op 15 september en dat is dus ook de verlengdatum van mijn volgend contract.

 

Ik vond het volgende in mijn contract:

 

"De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum zonder opzegging. Stilzwijgende wederinhuring kan niet worden ingeroepen."

 

 "De huurder kan de overeenkomst beëindigen met opzeg van één maand bij overlijden van één van de ouders of voogd. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder ander tijdstip verbreken maar zal dan in ieder geval alle kosten en lasten dragen dewelke uit de vervroegde beëindiging ontstaan en daarbij de huurgelden van de lopende termijn verder moeten aflossen tot het einde van de overeenkomst of tot een nieuwe huurder gevonden wordt.

De opzegging moet in alle gevallen per aangetekende brief worden verstuurd met opgave van de reden en, indien van toepassing, bijvoegen van de bewijsstukken. De opzegging gaat in op de eerste dag van de huurmaand volgend op de verzending van deze brief. Indien zich tijdens de opzegtermijn een nieuwe huurder aanbiedt die de kamer onmiddellijk wil huren en die door de verhuurder wordt aanvaard, wordt de bestaande huurovereenkomst nog tijdens de opzegtermijn ontbonden en treedt de nieuwe huurovereenkomst op dat ogenblik in werking, mits akkoord van alle partijen."

 

De kamer wordt verhuurd voor 12 maanden, neemt aanvang op 15/09/2012 en eindigt van rechtswege en zonder enige vorm van vooropzeg op 14/09/2013. 

 

Het gaat hier natuurlijk niet om opzegging. Enkel op de vraag of ik reeds wettelijk mijn contract verlengd heb als ik geen ondertekening heb gedaan van het nieuw ontvangen contract  in mijn mailbox.

 

Alvast bedankt! 

 

 


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Geachte,

Er is in casu geen sprake van "stilzwijgende" verlenging daar u een e-mail nopens de verlenging per e-mail bevestigd heeft, zodat er als dusdanig ook geen gewag gemaakt kan worden van een "mondelinge" bevestiging.

Uw huurcontract bevat voor zover ik daar zicht op heb geen bijzondere formaliteitsvereisten nopens de verlenging behoudens het feit dat deze niet stilzwijgend mag zijn.  De verlenging zal derhalve als gelig worden weerhouden.

Indien u tijdig reageert dat u wegens "overmacht" terug komt op de verlening kan u dit in eerste instantie mischien nog in der minne regelen, zeker als de verhuurder in staat is het "kot" opnieuw te verhuren zodanig dat deze geen schade zou lijden.  In het ander geval is het aangewezen de redenen van "overmacht" duidelijk uiteen te zetten in uw reactie.

Het is tevens aanbevolen na te gaan of het "kot" opnieuw verhuurd is (ten einde na te gaan of er schade is).

 

Met vriendelijke groeten,
Johan Van Renterghem

Advocaat

Advocatenkantoor Van Renterghem